Widok Sprawdź wynagrodzenia na poziomach

Sprawdź wynagrodzenia na poziomach to nowy, kompleksowy i bardzo kompaktowy widok raportu. Daje on możliwość przyjrzenia się danym dla grup stanowisk lub ścieżek na poziomach wynikających z wartościowania stanowisk.

Perspektywa ta pozwala zarówno na ogólne spojrzenie na wybrany raport i wykorzystanie tych danych do samodzielnej analizy wynagrodzeń dla poszczególnych grup stanowisk lub ścieżek, jak i utworzenie kontekstu do wyjaśnienia bardziej szczegółowych danych, np. na poszczególnych stanowiskach.

W widoku znajdziemy nie tylko informacje o wysokości wynagrodzeń na poszczególnych poziomach, ale również o ich strukturze (procentowy udział dodatków o charakterze stałym i zmiennym w płacy całkowitej), jak i rozkładzie płac.

Dzięki stałej strukturze prezentowanych danych w bardzo łatwy sposób można porównywać informacje z wielu dostępnych raportów podczas tworzenia analiz, np. regionów lub branż.

Dla posiadaczy Analizy Firma vs rynek dane na poziomach mogą stanowić też uzupełnienie dla stanowisk, które nie zostały zwartościowane, ale ich poziom został określony.

Na podstawie danych z widoku Sprawdź wynagrodzenia na poziomach możliwe będzie m.in. przygotowanie takich zestawień jak:

  •          Charakterystyka płacowa wybranych regionów i mikroregionów;
  •          Analiza nierówności płacowych pomiędzy poszczególnymi grupami stanowisk;
  •          Różnice w udziale części zmiennej na wybranych poziomach.

Widok Sprawdź wynagrodzenia na poziomach - grupa stanowisk:

Widok Grupa stanowisk

Widok Sprawdź wynagrodzenia na poziomach - ścieżka:

Widok Sprawdź wynagrodzenia na poziomach - szczegóły:

 *Powyższe dane są fikcyjne i służą jedynie ilustracji omawianego widoku.